Dovada adresei de domiciliu


1) Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

  1. a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;

  2. b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau după caz, la lit. d);

  3. c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinație de locuință şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b);

  4. d) documentul eliberat de autoritatea administrației publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinație de locuință;

  5. e) actul de identitate al unuia dintre părință sau al reprezentantului său legal ori actul de încredințare, însoțit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a) - d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate;

  6. f) extras se carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 de zile);

  7. g) extras de carte funciară, actualizat, eliberat de notar public cu semnătură electronică, numai însoțit de certificatul de conformitate (să nu fie mai vechi de 30 de zile).


2) Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

3) În cazul minorului și al persoanei puse sub interdicție, declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. c) se dă și se semnează de către părintele sau, după caz, părinții care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanții lor legali.